Elizabeth Christine Bremner1

#26911

Children of Elizabeth Christine Bremner and Ernest Claude George Burness

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Gregory Alan Burness1

#26912
     Gregory Alan Burness is the son of Ernest Claude George Burness and Elizabeth Christine Bremner.1

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Lee Christine Burness1

#26913
     Lee Christine Burness is the daughter of Ernest Claude George Burness and Elizabeth Christine Bremner.1

Children of Lee Christine Burness and Danny Roy Lythgo

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Wendy Ellen Gread1

#26916

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Daniel James Burness1

#26917
     Daniel James Burness is the son of Gregory Alan Burness and Wendy Ellen Gread.1

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Carly Ellen Burness1

#26918
     Carly Ellen Burness is the daughter of Gregory Alan Burness and Wendy Ellen Gread.1

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Samuel Jake Burness1

#26919
     Samuel Jake Burness is the son of Gregory Alan Burness and Wendy Ellen Gread.1

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.

Danny Roy Lythgo1

#26920

Citations

  1. Danny Roy Lythgo, e-mail to John George Burness.